Here are recordings by Cantorial Soloist Andrea Shupack for Rosh Hashanah Services:

ROSH HASHANAH

Uv'chein
Esa Einai
Bar'chu:
Ma'ariv Aravim:
Shema:

Mi Chamocha:
Hashkiveinu:Chatzi Kaddish:
 Evening Amidah:

Avot:
Zochreinu:G'vurot:
Kedushat Hashem
R'tzei
Y'hiyu L'ratzon:Morning Amidah:

Avot (see above)
Zochreinu
G'vurot (see above)
Unetaneh Tokef:
B'rosh Hashanah 
Kedushah:
Sim Shalom 1st version:Sim Shalom by Julie Silver:Y'hiyu L'ratzon
Avinu Malkeinu
Hayom
Ilu Finu
Adonai Adonai:Areshet S'fateinu
L'shana Tova: 

TASHLICH

 L'man Achai V'reai
Hashiveinu / Return Again:M'kor Nefesh