Here are recordings by Cantorial Soloist Andrea Shupack for Rosh Hashanah Services:

ROSH HASHANAH

Uv'chein
Esa Einai
Bar'chu:




Ma'ariv Aravim:




Shema:





Mi Chamocha:




Hashkiveinu:



Chatzi Kaddish:
 



Evening Amidah:

Avot:




Zochreinu:



G'vurot:




Kedushat Hashem
R'tzei
Y'hiyu L'ratzon:



Morning Amidah:

Avot (see above)
Zochreinu
G'vurot (see above)
Unetaneh Tokef:




B'rosh Hashanah 
Kedushah:




Sim Shalom 1st version:



Sim Shalom by Julie Silver:



Y'hiyu L'ratzon
Avinu Malkeinu
Hayom
Ilu Finu
Adonai Adonai:



Areshet S'fateinu
L'shana Tova:



 

TASHLICH

 L'man Achai V'reai
Hashiveinu / Return Again:



M'kor Nefesh