Modeh Ani

 

Mah GadluMah Tovu

Elohai Neshama

N’sim B’chol Yom

Baruch She’amar

Mizmor Shir L’yom HaShabbat

Ashrei


Psalm 150

 

 

Nishmat Kol ChaiAhavah Rabbah

Shema

V’ahavtah

Mi Chamocha

Amidah

Kedushah

Yismechu

Sim Shalom