Here are recordings by Cantorial Soloist Andrea Shupack for Rosh Hashanah Services:

ROSH HASHANAH

Uv’chein
Esa Einai

Bar’chu:

 

Ma’ariv Aravim:

Shema:

 

Mi Chamocha:

Hashkiveinu:

Chatzi Kaddish:

 

 

Evening Amidah:

Avot:

Zochreinu:

 

G’vurot:

Kedushat Hashem
R’tzei

Y’hiyu L’ratzon:

 

Morning Amidah:

Avot (see above)
Zochreinu
G’vurot (see above)

Unetaneh Tokef:

B’rosh Hashanah

Kedushah:

Sim Shalom 1st version:

 

Sim Shalom by Julie Silver:

 

Y’hiyu L’ratzon
Avinu Malkeinu
Hayom
Ilu Finu

Adonai Adonai:

 

Areshet S’fateinu

L’shana Tova:

 

TASHLICH

 L’man Achai V’reai

Hashiveinu / Return Again:

 

M’kor Nefesh